O projekcie

Informacje

Założenia Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl

Celem projektu Archiwum Historii Mówionej jest zachowanie w pamięci czasu, miejsc i ludzkich losów, związanych z historią Górnego jak i Dolnego Śląska, Pomorza oraz Warmii i Mazur przy uwzględnieniu kontekstu historycznego i socjologicznego. Wartość rejestrowanych relacji jest wielowymiarowa. Opowiadane przez świadków historie stanowią jednostkowe, nieraz bardzo emocjonalne, wspomnienia odnoszące się do doświadczeń własnych – stanowią indywidualną ocenę przywoływanych z przeszłości wydarzeń. W ramach projektu Archiwum Historii Mówionej (dalej: AHM), prowadzonego od 2009 r. przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, zebrano łącznie ponad 600 wywiadów, które dostępne są na stronie: www.e-historie.pl.

Punktem odniesienia dla pozyskanych relacji są szeroko rozumiane historia i kultura Górnego jak i Dolnego Śląska, Pomorza oraz Warmii i Mazur, a wywiady ujęte są w bloki tematyczne, takie jak: na przedwojennym Śląsku (obejmujący okres przed wybuchem II wojny światowej), II wojna światowa, w Polsce Ludowej, życie religijne, obyczaje oraz działalność mniejszości niemieckiej. W projekcie rokrocznie biorą udział młodzi ludzie – uczniowie gimnazjów, szkół średnich i studenci, którzy przygotowują się do rejestrowania rozmów ze świadkami poprzez uczestnictwo w warsztatach historycznych i dziennikarskich. Uczestnicy samodzielnie wybierają respondentów, z którymi przeprowadzają wywiady. Teksty, po profesjonalnym montażu, są zamieszczane na stronie internetowej projektu. Świadkowie mogą zastrzec anonimowość, jak również udzielić wywiadu w wybranym przez siebie języku – niemieckim lub polskim, a także w gwarze śląskiej. Wywiady dostępne na stronie internetowej rejestrowane są w formatach audio i wideo, przy czym dominuje druga z tych form. Część zebranych relacji jest publikowana.

Opiekunowie projektu