Ze wspomnień córki nauczyciela i działacza polskiego

W Bytomiu tuż przed wybuchem II wojny światowej – początek II wojny światowej w Mielcu – losy rozdzielonej rodziny podczas wojny – przybycie po wojnie do Zawadzkiego – zetknięcie się z żołnierzami radzieckimi i niemieckimi w czasie wojny – deportacje mężczyzn pod koniec wojny – wywózki na roboty z Mielca podczas wojny – okupacja niemiecka w Mielcu – tajne nauczanie – święta w czasie wojny – konspiracja – pomoc Żydom.

Opis

Ze wspomnień córki nauczyciela i działacza polskiego

Świadek Historii| dr Danuta Kalinowska (1935) Zawadzkie

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_Danuta_Kalinowska.mp3