Opiekunowie naukowi

 • Dr Joanna Lusek, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (od 2017)

  • dr n. hum, specjalność: historia. Historyk, muzealnik i pedagog. Zainteresowania badawcze: historia oświaty i wychowania, historia medycyny i farmacji, historia obozów jenieckich oraz pedagogika pamięci.

   Zrealizowane stypendia naukowe: Niewola, jeńcy wojenni i miejsca pamięci w europejskich podręczni-kach historii (Georg-Eckert-Institut, Brunszwik, 2013) i Seminaria nauczycielskie na Górnym Śląsku do 1926 roku (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, 2013).

   Zrealizowane projekty naukowo-badawcze: Obóz w dwóch reżimach. Ślady Pamięci o Lasowi-cach (Geschichtswerkstatt Europa, Frankfurt an der Oder, 2012/2013), Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej (we współpracy z Muzeum Těšínska, Český Těšín, 2015/2016), Heinrich Schulz-Beuthen. Życie – twórczość – inspiracje (we współpracy z Oberschlesisches Landesmuseum, Ratingen, 2015/2016). Organizator Konferencji Kresowych w Muzeum Górnośląskim Bytomiu (od 2014 r.), sfinalizowanych publika-cjami: Kobiety na Kresach w XIX i XX wieku (red. A. Dawid, J. Lusek, Bytom-Opole-Warszawa 2016) i Między mitem a rzeczywistością. Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku (red. A. Dawid, J. Lusek, Bytom-Opole 2017). Przewodnicząca komitetu redakcyjnego „Rocznika Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Seria Historia”.

   Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu historii oświaty i wychowania, historii medycyny i farmacji, historii jeniectwa i pedagogiki pamięci oraz publikacji zwartych: Niemieckie i polskie szkolnictwo w Bytomiu w latach 1740–1945, Opole 2010; Heinrich Schulz-Beuthen. Życie – twórczość – inspiracje, Bytom 2015 i Tadeusz Ceypek (1904 – 1990). Portret z okruchów wspomnień, Katowice 2015.

   Współpracownik: Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, Komisji Historycznej Śląskiej Izby Le-karskiej, „Porta Polonica” Centrum Dokumentacji Kultury i historii Polaków w Niemczech w Bochum. Członek: Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej i Związku Muzealników Polskich.

 • Dr Adriana Dawid, Uniwersytet Opolski (2014 - 2016)

  • Adiunkt w Katedrze Historii Śląska w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze: historia Śląska w XIX i XX wieku z szczególnym uwzględnieniem istniejących na tym obszarze mniejszości etnicznych i narodowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym m.in.: Kośni z Chróścic. Dzieje rodu na tle przemian społeczno-politycznych Śląska w XIX i XX wieku, Toruń 2009; Kwestia wielonarodowości Śląska w koncepcjach opolskich Rodłaków (1944-1949) [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej, red. Piotr Pałys, Opole 2008, s. 74-88; Górny Śląsk (1919-1922) w świetle zapisów kronik szkolnych oraz wspomnień. Uczniowie i nauczyciele, [w:] Spór o Górny Śląsk 1919-1922. W 90. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego, red. M. Białokur, A. Dawid, Opole 2011, s. 175-190; Propaganda antyniemiecka w działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu (1957-1971), „Studia Śląskie” 2011, t. 60, s. 53-72; Kresowianie i autochtoni w opolskich strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1949), [w:] Kresowianie na Górnym Śląsku, red. Bogusław Tracz, Katowice-Gliwice 2012, s. 185-197; Czas plebiscytu i powstań na Górnym Śląsku. Podzielone wspomnienia – podzielona teraźniejszość?, [w:] XVI Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2011. Śląskie identyfikacje. Pamięć kutlturowa – bogactwo czy źródło konfliktów? XVII Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2012. Edukacja na Śląsku – szansa dla Ciebie, dla mnie i dla regionu, b. red., Gliwice-Opole 2013; Władze partyjne województwa opolskiego wobec kwestii używania języka niemieckiego (1950-1956)” , „Studia Śląskie” 2013, t. LXXII, s. 139-157.
 • Dr Bernard Linek, PIN-Instytut Śląski w Opolu, (2010-2013)

  • Adiunkt w Państwowym Instytucie Naukowym-Instytucie Śląskim w Opolu, sekretarz naukowy redakcji "Studiów Śląskich". Zainteresowania badawcze: historia polityczna, społeczna i kulturowa ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, badania nad nacjonalizmami w Europie Środkowo-Wschodniej, analiza świata społecznego i wyobrażonego robotników górnośląskich w II połowie XIX i na początku XX w.

   Wybrane publikacje: :„Odniemczanie” województwa śląskiego w latach 1945-1950 (w świetle materiałów wojewódzkich) [Die ‘Entdeutschung‘ der Woiwodschaft Schlesien in den Jahren 1945-1950 (auf der Basis von Materialien der Woiwodschaft)], Opole 1997; - Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950 [Die antideutsche Politik in Oberschlesien in Jahren 1945-1950], Opole 2000; - (hrsg./red. zusammen mit/ wraz z J. Lüer, K. Struve): Fenomen nowoczesnego nacjonalizmu w Europie Środkowej [Das Phänomen des modernen Nationalismus in Mitteleuropa], Opole 1997; - (hrsg./red. zusammen mit/ wraz z J. Lüer, K. Struve): Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w./Nationalismus und nationale Identität in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Opole-Marburg 2000; - (hrsg./red. zusammen mit/ wraz z J. Haubold-Stolle): Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych/Imaginiertes Oberschlesien: Mythen, Symbole und Helden in den nationalen Diskursen, Opole-Marburg 2005; -, K. Tarka (red.), Śląsk Opolski w Polsce Ludowej [Oppelner Schlesien in der Volksrepublik Polen] [=Studia Śląskie 2005, t. 64], -. K. Tarka (red.), Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta [=Opole im Laufe der Jahrhunderte. Geschichtsschreibung und neue Forschungsmethoden im Bereich der Stadtgeschichte], Opole 2008.

 • Dr Danuta Berlińska, Uniwersytet Opolski (2009-2010)

  • Socjolog, pracownik naukowy m.in.: Uniwersytetu Opolskiego i Insytutu Śląskiego w Opolu.

   Tematyka badań: mniejszość niemiecka w Polsce, regionalizmy, problematyka niemiecka.

   Ważniejsze publikacje: Ślązacy jako wspólnota regionalna w świetle badań socjologicznych, "Przegląd Zachodni" nr 2/1990; Die sozialen Strukturen in Oberschlesien, [w:] Oberschlesien als Brucke zwischen Polen und Deutschen, Mülheim 1990; Non-Governmental Organizations in Poland: Opole Silesia from Sociological Perspective, (współred. K. Heffner), [w:] The role of Non-Governmental Organizations in the New European Order, Baden-Baden 1995; Ludność rodzima i mniejszość niemiecka w Polsce. Stan badań, (wspólred. T. Sołdra-Gwiżdż), [w:] Pogranicze Studia społeczne t. VI numer specjalny. Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi. Wybrane zagadnienia, G. Babiński, J. Mucha, A. Sadowski (red.), Białystok 1997; Między Polską a Niemcami. Dynamika identyfikacji narodowych Ślązaków, [w:] Inni swoi, D. Berlińska, K. Frysztacki (red.), Opole 1999.
 • Dr Maciej Fic, Uniwersytet Śląski (2012-2013)

  • Pracownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego.

   Jego zainteresowania badawcze obejmują kwestie procesu nauczania-uczenia się oraz regionalną historię XX wieku. Jest zastępcą dyrektora Instytutu Historii UŚ, rzeczoznawcą podręcznikowym MEN, ekspertem z zakresu edukacji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w województwie śląskim. Autor ponad 50 publikacji, m.in.: Wilhelm Szewczyk (1916-1991) – śląski polityk i działacz społeczny. Katowice 2007; Szkolnictwo [w:] Bieruń. Monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Myszor, Bieruń 2007, s. 359-394; Administracja województwa śląskiego [w:] Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 114-146; Wpływ ludności napływowej na funkcjonowanie szkolnictwa województwa śląskiego w latach 1945-1950, „Rocznik Lubuski”, t. 35 [red. B. Burda, M. Szymczak. Zielona Góra 2009], s.135-148; Pedagogika miejsc pamięci z perspektywy górnośląskiej, [w:] Miejsca pamięci w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek. Toruń 2009, s. 64-70.